REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „RS – RANITA SOBAŃSKA”:

DEFINICJE:

 1. Sprzedawca – Ranita Sobańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą RANITA SOBAŃSKA KOFEINA, NIP: 7732119247, REGON: 100528896, adres: ul. Piwna, nr 25, lok. 25, 30-527 Kraków, nr numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 724 750 752 lub +48 724750635, adres poczty elektronicznej sklep@ranitasobanska.com.
 2. Sklep – sklep internetowy Ranity Sobańskiej dostępny pod adresem https://www.ranitasobanska.com/sklep/ prowadzony przez Sprzedawcę będący platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Sprzedawca:
  1. udostępnia funkcjonalności Sklepu oraz świadczy na rzecz Użytkowników usługi;
  2. umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów na odległość;

  jak również za pośrednictwem której Użytkownicy mają możliwość zapoznania się z Towarami będącymi w asortymencie Sklepu. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu udostępnia odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne w celu świadczenia ww. usług.

 3. Strona Internetowa Sklepu – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.ranitasobanska.com/sklep/.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu od adresem: https://www.ranitasobanska.com/sklep/, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 5. Użytkownik – korzystająca z funkcjonalności Sklepu osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 6. Klient – Użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 7. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierającą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 8. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę (po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji i zawarciu tym samym umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika), na którym są gromadzone dane podane przez Użytkownika przy rejestracji Konta Użytkownika.
 9. Towary – znajdujące się w asortymencie Sklepu rzeczy ruchome mogące być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie.
 11. <