REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „RS – RANITA SOBAŃSKA”:

DEFINICJE:

 1. Sprzedawca – Ranita Sobańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą RANITA SOBAŃSKA KOFEINA, NIP: 7732119247, REGON: 100528896, adres: ul. Piwna, nr 25, lok. 25, 30-527 Kraków, nr numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 724 750 752 lub +48 724750635, adres poczty elektronicznej esklep@ranitasobanska.com.
 2. Sklep – sklep internetowy Ranity Sobańskiej dostępny pod adresem https://www.ranitasobanska.com/sklep/ prowadzony przez Sprzedawcę będący platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Sprzedawca:
  1. udostępnia funkcjonalności Sklepu oraz świadczy na rzecz Użytkowników usługi;
  2. umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów na odległość;

  jak również za pośrednictwem której Użytkownicy mają możliwość zapoznania się z Towarami będącymi w asortymencie Sklepu. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu udostępnia odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne w celu świadczenia ww. usług.

 3. Strona Internetowa Sklepu – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.ranitasobanska.com/sklep/.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu od adresem: https://www.ranitasobanska.com/sklep/, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 5. Użytkownik – korzystająca z funkcjonalności Sklepu osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 6. Klient – Użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 7. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierającą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 8. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę (po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji i zawarciu tym samym umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika), na którym są gromadzone dane podane przez Użytkownika przy rejestracji Konta Użytkownika.
 9. Towary – znajdujące się w asortymencie Sklepu rzeczy ruchome mogące być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie.
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

I. Postanowienia wstępne.

 1. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 2. Sprzedawca na Stronie internetowej Sklepu prezentuje Towary należące w szczególności do następujących kategorii: odzież, dodatki (akcesoria).
 3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu z wykorzystaniem sieci Internet.
 4. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową sprzedaży (poprzez złożenie zamówienia), Sprzedawca dostarczy mu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu informacje o głównych cechach Towarów – informacje o oferowanych przez Sprzedawcę Towarach, szczegółowy ich opis ze wskazaniem ich głównych cech zamieszczone są pod każdym z Towarów uwidocznionych na stronie internetowej Sklepu.
 5. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem praw i dóbr osobistych innych podmiotów. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

II. Sposoby porozumiewania się.

 1. Sprzedawca pod numerem telefonu Biura Obsługi Klienta: + 48 724 750 752 lub +48 724750635 (czynny: poniedziałek – piątek. w godz. 8:00 – 16:00) udziela informacji w sprawach zapytań dotyczących Sklepu, w tym umów sprzedaży. Opłata za jedno połączenie zgodnie z taryfą operatora.
 2. Sprzedawca w sprawie realizacji złożonego zamówienia, w tym w razie konieczności doprecyzowania szczegółów złożonego zamówienia może kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

III. Ostateczna kwota do zapłaty.

 1. Ceny Towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Na ostateczną kwotę do zapłaty z tytułu danego złożonego zamówienia składa się: Cena Towarów.
 3. O ostatecznej kwocie do zapłaty Użytkownik jest informowany na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia zamówienia i złożenia zamówienia. Są to całkowite koszty, które Użytkownik zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami. Ostateczna kwota do zapłaty wskazana w sposób określony powyżej nie ulegnie zmianie.

IV. Konto Użytkownika.

 1. Sprzedawca świadczy usługi pozwalające Użytkownikowi na założenie na stronie internetowej Sklepu Konta Użytkownika. Dzięki Kontu Użytkownika Sprzedawca udostępnia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu po jednorazowym zarejestrowaniu i każdorazowym zalogowaniu się, przy czym rejestracja Konta Użytkownika oraz jego prowadzenie są nieodpłatne.
 2. Po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji, na stronie internetowej Sklepu Sprzedawca niezwłocznie wyśle na adres korespondencji elektronicznej Użytkownika podany przez niego w toku rejestracji, wiadomość mailową potwierdzającą zarejestrowanie Konta Użytkownika.
 3. Usługa Konta Użytkownika świadczona będzie nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia wyłącznie z ważnych przyczyn w postaci uporczywego naruszania przez Użytkownika jego obowiązków określonych w pkt. I. ust. 5. Regulaminu, w razie uprzedniego wezwania Użytkownika przez Sprzedawcę do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia mu w tym celu przez Sprzedawcę dodatkowego 14-dniowego terminu oraz niezastosowania się Użytkownika do wezwania pomimo upływu tego terminu.
 5. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika Sprzedawca może złożyć Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 6. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika w dowolnym czasie, bez okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w szczególności przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esklep@ranitasobanska.com żądania usunięcia Konta ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) zarejestrowanego w Sklepie.
 7. Skutkiem wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi Konta jest zablokowanie i usunięcie Konta Użytkownika, nie ma to jednak wpływu na prawa nabyte przez Użytkownika przed wygaśnięciem umowy.

IVb. Inne formularze.

 1. Sprzedawca może udostępnić Użytkownikowi za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu również inne formularze, które mogą w szczególności służyć do polecania przez Użytkownika innym użytkownikom Internetu produktów oferowanych w Sklepie lub Sklepu, a także do wzięcia przez Użytkowników udziału w konkursach oraz promocjach organizowanych przez Sprzedawcę.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w ramach korzystania z konkretnego formularza następuje z chwilą skorzystania przez Użytkownika z tego formularza. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje każdorazowo w sposób automatyczny po skorzystaniu przez Użytkownika z konkretnego formularza. Sprzedawca może wprowadzić dodatkowe regulaminy określające zasady korzystania z konkretnych formularzy, które będą przekazywane do wiadomości i akceptacji Użytkownikom przed faktycznym skorzystaniem z danego formularza.

V. Sposoby złożenia zamówienia.

  1. Użytkownik ma możliwość zakupu Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu poprzez złożenie zamówienia:
   1. bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu
   2. wysyłając wiadomość e-mail pod adres: esklep@ranitasobanska.com ze wskazaniem wszystkich istotnych z punktu widzenia realizacji zamówienia informacji o zamawianych Towarach oraz danych osoby zamawiającej: imię, nazwisko, adres pod który należy dostarczyć zamówione Towary, adres e-mail, numer telefonu.
  2. W celu złożenia zamówienia bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu należy być zalogowanym na zarejestrowane Konto Użytkownika, jak również:
   1. skompletować zamówienie korzystając z koszyka
   2. kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”,
   3. wpisać wymagane dane w określonych polach formularza zamówienia;
   4. wybrać sposób dostawy,
   5. wybrać metodę płatności,
   6. zaznaczyć wymagane check-box’y a następnie kliknąć w przycisk „kupuję i płacę” lub inny przycisk zawierający jednoznaczne sformułowanie równoważne słowom: „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, przy czym oznacza to złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

3. Zamówienia będą realizowane w kolejności ich składania.

VI. Przekazanie potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży Towarów.

 1. Sprzedawca niezwłocznie po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, wyśle – na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej – wiadomość elektroniczną potwierdzającą otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy.
 2. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej zostaje zawarta umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikiem jako Klientem a Sprzedawcą.

VII. Płatności i dostawa.

 1. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności za Towar:
  1. za pobraniem przy odbiorze Towarów – wówczas Użytkownik przy odbiorze przesyłki zobowiązany jest wpłacić zgodną z zamówieniem całą kwotę Ceny Towarów odpowiedniemu podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, który dostarcza przesyłkę,
  2. za pośrednictwem bezpiecznego serwisu do płatności internetowych www.payu.pl – wówczas Użytkownik zobowiązany jest zapłacić z góry za zakupione Towary przed realizacją zamówienia (tzw. przedpłata).
 2. Sprzedawca przystąpi do realizacji złożonego zamówienia niezwłocznie po wysłaniu drogą elektroniczną potwierdzenia otrzymania złożonego zamówienia oraz – w przypadku wybrania jako sposobu płatności przedpłaty – po zaksięgowaniu całej kwoty Ceny Towarów na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Na okres od przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji złożonego zamówienia do otrzymania Towaru przez Klienta składa się:
  1. okres realizacji zamówienia (kompletowanie Towaru, forma płatności wybrana przez Klienta, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) – do 21 dni roboczych; Okres realizacji złożonego zamówienia rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji złożonego zamówienia, a kończy w momencie przekazania przez Sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe.
  2. okres dostawy deklarowany przez profesjonalnego przewoźnika (liczony od momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe do momentu doręczenia przesyłki przez ten podmiot Klientowi) – wynosi do 2 dni roboczych.
 4. Jeśli Użytkownik składa zamówienie jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT), Sprzedawca wystawi takiemu Użytkownikowi fakturę VAT.
 5. Jeśli Użytkownik nie składa zamówienia jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT):
  1. oraz zażąda wystawienia faktury VAT, to w związku z zakupem Towarów Użytkownikowi przesłana będzie faktura VAT.
  2. b. oraz nie zażąda wystawienia faktury VAT, to w związku z zakupem Towarów:
   1. w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostarczenia Towaru – na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Użytkownikowi przesłana będzie przez Sprzedawcę nota rozliczeniowa na adres e-mail Użytkownika, podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu albo Użytkownikowi przesłana będzie przez Sprzedawcę nota rozliczeniowa w wersji papierowej (dołączona do przesyłki zawierającej Towar) albo Użytkownikowi przekazywany będzie paragon fiskalny w wersji papierowej
   2. w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostarczenia Towaru na terytorium innych niż Rzeczpospolita Polska państw – Użytkownikowi przesłana będzie przez Sprzedawcę faktura VAT.
 6. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin udziela Sprzedawcy akceptacji – w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT) – na stosowanie przez Sprzedawcę w stosunku do Użytkownika faktur elektronicznych, w tym na przesyłanie (udostępnianie) Użytkownikowi faktur elektronicznych wystawionych przez Sprzedawcę w formacie pliku PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu Akceptacja, o której mowa powyżej nie wyłącza prawa Sprzedawcy do stosowania faktur VAT w wersji papierowej.
 7. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość cofnięcia – poprzez poinformowanie o tym Sprzedawcy – udzielonej akceptacji, o której mowa w ust. 10 powyżej.
 8. Postanowienia ust. 4-6 powyżej obowiązują z zastrzeżeniem, że nie mogą naruszać bezwzględnie obowiązujących przepisów właściwego prawa.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowyKonsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy – zawierającym informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponoszonych przez Konsumenta – stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

IX. Procedura rozpatrywania reklamacji.

 1. Przedmiotem sprzedaży realizowanej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie są wyłącznie fabrycznie nowe produkty Na Sprzedawcy ciąży obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.
 2. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach, w szczególności w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Sprzedawca nie udziela na Towary gwarancji. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażnych.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolny sposób dostatecznie ujawniający jego wolę.
 4. Celem ułatwienia Klientowi złożenia reklamacji, Sprzedawca rekomenduje, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności następujące dane: imię, nazwisko, adres email, nr konta bankowego, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)), nr telefonu, formę rekompensaty, podanie nr zamówienia, podanie informacji jakie konkretnie towar jest reklamowany i z jakiego powodu,
  Z powyższych zaleceń Sprzedawcy Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować, a brak skorzystania nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę można składać w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: esklep@ranitasobanska.com.
 6. Sprzedawca rozpatrzy każdą reklamację i ustosunkuje się do niej udzielając na papierze lub innym trwałym nośniku. odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.
 7. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie – zgodnie z danymi adresowymi Klienta wskazanymi w tej reklamacji.

X. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome czy też Apple Safari.
 2. Do składania zamówień niezbędne jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

XI. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Użytkowników korzystających z funkcjonalności Sklepu jest Sprzedawca.
  2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres esklep@ranitasobanska.com, a także pocztą tradycyjną na adres . OTCF S.A. ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa (piętro 5), z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych – Sklep RS”
  3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
   1. przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   2. bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   3. umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta Użytkownika założonego w ramach Sklepu (w przypadku założenia przez Użytkownika takiego konta) oraz zapewniania innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu określonych w Paragrafie IVb Regulaminu w ramach zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   4. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   5. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną – w sytuacji gdy Użytkownik taką umowę zawarł ze Sprzedawcą na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   6. przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy (np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu), co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   7. przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   8. rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   9. umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   10. monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu przez Użytkowników, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   11. w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, poprzez dobór i wyświetlanie dostępnych towarów Sklepu z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych Użytkowników, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   12. prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   13. realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   14. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   15. zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Sklepu oraz wersji mobilnej Sklepu – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce Plików Cookies obowiązującej na stronie internetowej Sklepu.
  4. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
   1. podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Sprzedawcy w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Sklepu, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji drogą elektroniczną, dostawcy zapewniający obsługę Biura Obsługi Klienta, agencjom marketingowym, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
   2. podmiotom wspierającym realizację przez Sprzedawcę obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, takim jak: kancelarie prawne oraz firmy windykacyjne, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
   3. podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z żądaniem konkretnego Użytkownika – podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych (PAYU S.A.), podmiotom zapewniającym dostawę towaru pod wskazany adres (usługi kurierskie DPD Polska Sp. z o.o.), którym dane są udostępniane jako odrębnym administratorom lub z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (w zależności od statusu tych podmiotów pełnionego wobec przekazanych danych osobowych).
  5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez Sprzedawcę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w ramach korzystania przez Sprzedawcę z usług podwykonawców (spośród kategorii odbiorców wskazanych w punkcie 4 wyżej). W takim wypadku Sprzedawca gwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): i) przekazanie danych do podwykonawcy zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, ii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podwykonawcą umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, iii) przekazanie danych realizowane w ramach stosowanych przez podwykonawcę wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO, iiii) przekazanie danych odbywające się do podwykonawcy, który uczestniczy w programie Privacy Shield. Więcej informacji dotyczących stosowanych przez Sprzedawcę środków bezpieczeństwa związanych z przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Sprzedawcę.
  6. Poza przypadkami, o których mowa powyżej, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza obszar EOG tylko w takich przypadkach, w których konkretny Użytkownik dokonuje zamówienia z kraju zlokalizowanego poza EOG i oczekuje dostarczenia zamówionych towarów do tego kraju. W takim wypadku Sprzedawca przekaże dane osobowe Użytkownika poza obszar EOG wyłącznie w celu prawidłowej realizacji złożonego zamówienia, pod wskazany adres w zamówieniu, zgodnie z jego żądaniem.
  7. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług Sklepu (Użytkownikom) przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:
   1. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,
   2. przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Sprzedawca lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Użytkownik w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,
   3. przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
   4. przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,
   5. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych.
   6. w celach marketingu bezpośredniego – przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Użytkownicy) oraz przez czas realizacji umów sprzedaży lub da czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,
   7. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.
  8. Sprzedawca zapewnia każdemu Użytkownikowi, prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawie ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także prawie wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.
  9. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej), każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
  10. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego Sprzedawcy będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania.
  11. W przypadku przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, każdej osobie przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
  12. Podanie danych osobowych w odniesieniu do:
   1. Użytkowników, którzy chcą utworzyć Konto Użytkownika w Sklepie – w celu rejestracji i założenia Konta Użytkownika niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym, tj. adres e-mail, nazwa użytkownika. Niepodanie tych danych uniemożliwi założenie Konta Użytkownika (a w konsekwencji zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
   2. Użytkowników, którzy składają zamówienia za pośrednictwem Sklepu – w celu złożenia i umożliwienia Sprzedawcy realizacji zamówienia (i tym samym umowy sprzedaży) niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia zamówienia (a tym samym zawarcia umowy sprzedaży);
   3. Użytkowników, którzy składają oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży – w celu złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)) , numer zamówienia, numer zwrotu, numer konta bankowego (wymagany przy zwrocie), datę zawarcia umowy/odbioru. Niepodanie tych informacji uniemożliwi skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a brak wskazania numeru konta bankowego może uniemożliwić zwrot należności,
   4. Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą umową sprzedaży – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr konta bankowego (wymagany przy zwrocie), adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)), nr telefonu komórkowego, opis usterki, formę rekompensaty, podanie nr zamówienia, podanie informacji jakie konkretnie towar reklamują i z jakiego powodu. Niepodanie tych danych uniemożliwi Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,
   5. Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą ze Sprzedawcą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie adresu e-mail, który Użytkownik podał w trakcie rejestracji Konta Użytkownika w Sklepie Niepodanie tych danych może uniemożliwić Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,
   6. pozostałych przypadków – jest dobrowolne.

13. Sprzedawca nie będzie prowadził operacji przetwarzania danych Użytkowników w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację. Ewentualne przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, będzie służyło wyłącznie analizom i prognozom indywidualnych preferencji Użytkowników korzystających ze Sklepu.
14. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od momentu wejścia w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych jego następca prawny – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, takich jak w szczególności: rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/.
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika.
 2. Regulamin jest także przesyłany – w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie przez Użytkownika – na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w przypadku zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają jakichkolwiek praw Użytkowników wynikających z przepisów prawa. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:
  1. zmiany w prawie.
  2. przyczyny organizacyjne, w szczególności:
   1. zmiany z zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności w postaci zmian jej profilu, zmian zakresu asortymentu Towarów, wprowadzania nowych usług lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),
   2. zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy,
   3. zmiany w zakresie sposobów płatności,
   4. zmiany w zakresie sposobów dostarczenia Towarów,
   5. inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o treści zmian Regulaminu poprzez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu.
 6. Użytkownik, który posiada Konto Użytkownika zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie.
 7. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w odniesieniu do danego Użytkownika nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania go o zmianie Regulaminu we właściwy sposób.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 19.12.2019 r.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO:
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

2. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY